അനുഗ്രത്തിന്നധിപതിയേ/ Anugrahathin Adhipathiye

Lyrics: M E Cherian

അനുഗ്രത്തിന്നധിപതിയേ
അനന്ത കൃപാ പെരും നദിയേ
അനുദിനം നിന്‍ പദം ഗതിയേ
അടിയനു നിന്‍ കൃപ മതിയേ

2. വന്‍ വിനകള്‍ വന്നിടുകില്‍
 വലയുകയില്ലെന്‍ ഹൃദയം
 വല്ലഭന്‍ നീയെന്നഭയം
 വന്നിടുമോ പിന്നെ ഭയം -- അനു..

3. തന്നുയിരെ പാപികള്‍ക്കായ്
 തന്നവനാം നീയിനിയും
 തള്ളിടുമോയേഴയെന്നെ
 തീരുമോ നിന്‍ സ്നേഹമെന്നില്‍ -- അനു..

4. തിരുക്കരങ്ങള്‍ തരുന്ന നല്ല
 ശിക്ഷയില്‍ ഞാന്‍ പതറുകില്ല
 മക്കളെങ്കില്‍ ശാസനകള്‍
 സ്നേഹത്തിന്‍ പ്രകാശനങ്ങള്‍  -- അനു..

5. പാരിടമാം പാഴ്മണലില്‍
 പാര്‍ത്തിടും ഞാന്‍ നിന്‍ തണലില്‍
 മരണദിനം വരുമളവില്‍

 മറഞ്ഞിടും ഞാന്‍ നിന്‍ മാര്‍വ്വിടത്തില്‍ -- അനു..


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Subscribe

Facebook